بررسی عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم

نویسندگان

چکیده

در این بررسی واکنش چند رقم نخود نسبت به خشکی ونیز تاریخ کاشت شامل چند زمان کشت از 15 آبان تا 10 فروردین درطرح کرتهای خرد شده و طرح کرتها ی دوبار خرد شده به آزمون گذاشته شد. همچنین واکنش یک کلکسیون از ارقام نخود نسبت به کشت دیم (بدون آبیاری) در منطقه کرج مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که دوره زمانی نیمه آبان تا نیمه آذر بهترین زمان کشت زمستانه نخود دراین منطقه است. که به این ترتیب گیاه با تحمل سرمای 10- درجه سانتیگراد وبهره گیری از نزولات زمستانه و اوائل بهار ‘ بخش عمده ای از رشد خود را به انجام می رساند. درعین حال بخش بهاره نزولات درحدی است که کاهش معنی داری را در عملکرد دانه بوجود میاورد. این کاهش می تواند با دو آبیاری تکمیلی جبران گردد. از بررسی یک کلکسیون 1164 رقمی 22 رقم انتخاب شده و سپس در یک مقایسه عملکرد در شرایط بدون آبیاری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان دادکه در ارقام مورد کاشت دررابطه با شرایط دیم شامل سرمای زمستان وخشکی نسبی بهار تفاوتهای واریته ای قابل توجهی وجود دارد.