تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد (گوسفندان مهربان)

نویسندگان

چکیده

یکی ازمهمترین تولیدات فرعی انگور و فرآورده های آن در ایران ‘ پوپ کشمش حاصله از کارخانه های کشمش پاک کنی می باشد که شامل ساقه و ساقچه های خوشه انگور به علاوه کشمشهای وازده است.
مقدارتولید پوش کشمش درایران 5/4 هزار تن درسال تخمین زده می شود که درحال حاضر در تغذیه دام مورد استفاده قرار نمی گیرد. هدف از انجام این تحقیق تعیین ترکیب شیمیایی ‘ ضریب قابلیت هضم و در نتیجه تعیین ارزش غذایی پوش کشمش به تنهایی ومخلوط با یونجه به روش استفاده مستقیم ا زحیوان بود. بدین منظور از 12 راس گوسفند نر مهربان (8-7ماهه) استفاده شد. که بطور تصادفی به سه گروه 6‘3و3 راس تقسیم شدند. جیره گروه اول تا سوم به ترتیب شامل پوش کشمش (100/0) ‘ یونجه (100/0) و پوش و یونجه (50%+50%) بود.
پروتئین خام پوش کشمش بین 2/8-7/6 درصدو الیاف خام آن 8/13-6/11 درصد بر حسب ماده خشک بود . برای گروه اول ضرایب قابلیت هضم ماده آلی‘ الیاف خام و پروتئین خام به ترتیب برابر 2/48‘ 8/30‘ 4/32- درصد و ارزش انرژی زائی برابر 29/0 واحد علوفه ای یا 3/46 درصد TDN ومیانگین مقدار ماده خشک خورده شده 31 گرم در روز (به ازای کیلوگرم وزن متابولیکی) بود. به نظر می رسدکه علت اصلی پایین بودن ارزشهای فوق در پوش کشمش وجودتانن و پائین بودن پروتئین خام در این ماده خوراکی است . اضافه شدن یونجه به پوش کشمش درجیره گروه سوم باعث شد که ضرائب قابلیت هضم ماده آلی‘ الیاف خام و پروتئین خام پوش کشمش به ترتیب به 60‘ 1/42 و 28- درصد افزایش یابد و ارزش انرژی زایی آن به 52/0 واحد علوفه ای یا 58 درصد TDN ومقدار ماده خشک خورده شده به 54 گرم در روز (به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی) فزونی یابد.