بررسی تأثیر هورمون ژیبر لین روی دو رقم انگور عسگری ومهره Vitis vinifera L.

نویسندگان

چکیده

بمنظور تعیین مناسبترین موقع هورمون پاشی با اسید ژیبرلیک (ژیبرلین) و اثرات آن روی درشتی حبه ‘ موادخشک حبه ‘ مواد خشک قابل حل‘ نسبت قند به اسید ونسبت گوشت به پوست حبه ها ‘ دو رقم انگور عسگری (بدون بذر) ومهره و (ریش بابا دارای بذر) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت. هورمون پاشی باژییرلین د ر دو تاریخ قبل و بعد از بازشدن گلها با چهار غلظت صفر‘ 20‘40و80 میلیونیوم روی شاخه و برگ انجام گرفت. هورمون پاشی قبل و بعد از باز شدن گلها باعث ازدیاد طول حبه‘ طویل شدن انشعابات خوشه وکم شدن تعداد حبه ها دررقم بدون بذر گردید در هر دو نوبت هورمون پاشی ‘ طول خوشه ها با زیاد شدن غلظت ژیبرلین برای هر دو رقم انگور افزایش یافت . چنین می توان نتیجه گیری نمود که ژیبرلین چنانچه قبل از باز شدن گلها درارقام بدون بذر بکار رود. بعنوان عامل کاهش میوه عمل نموده ومادامی که بعد از باز شدن گلها و ریزش کلاهکها بکار رود. موجب افزایش اندازه حبه ها می گردد.