اندازه گیری گچ درخاک با روش رزین هیدروژنه ومقایسه آن با روش استون

نویسنده

چکیده

بمنظور پیدا کردن روش دقیق تر و آسان تر در اندازه گیری گچ از 5 پروفیل خاک واقع در منطقه اشتها رد کرج تعداد 9 نمونه براساس شوریهای مختلف (کمی و کیفی) انتخاب ومیزان آنها با روش های رزین هیدروژنه و استون تعیین گردید. روش رزین هیدروژنه بر مبنای جانشینی یونهای کلسیم سولفات کلسیم محلول گچ بجای یونهای هیدروژن رزین هیدروژنه و اندازه گیری اسیدیته حاصله می باشد.
مقایسه نتایج حاصله از این دو روش نشان داد که مقادیر گچ اندازه گیری شده با روش رزین هیدروژنه پیوسته بیش از روش استون و اختلاف آنها بین 9/23-87/1 درصد می باشد. علت این اختلاف احتمالا به واسطه حلالیت بیشتر وکاملتر گچ در محیط اسیدی رزین هیدروژنه وعدم نیاز به شستشو در روش رزین هیدروژنه و در نتیجه تقلیل منابع اشتباه درمقایسه با روش استون است.