مطالعه میکرومر فولژیکی یک خاک زرالفیک ها پل آرجید در منطقه گلدشت کرج

نویسنده

چکیده

مکانسیم تشکیل افق آرجیلیک درخاکهای مناطق خشک ونیمه خشک از مباحثی است که خاکشناسان در آن اتفاق نظر دارند. برخی معتعد به وقوع پدیده ایلوویشن رس هستند‘ در حالیکه عده ای دیگر نقش هوا دیدگی درجا را اساسی می پندارند. با توجه به این مطالب ‘ نحوه تشکیل افق آرجلیک در یک خاک زرالفیک ها پل آرجید واقع در منطقه گلدشت کرج مورد بررسی ونتایج عمدتا با ستناد اطلاعات میکروموفولژیکی تفسیر گردیده است.
از افق های مختلف خاک مذکور نمونه های دست نخورده بوسیله جعبه های کوبینا یا بصورت کلوخه انتخاب گردید. نمونه ها در آزمایشگاه خشک وبه آنها رزین متیل متاکریلیت در دسیکاتو ر خلاء تزریق شد.
پس از پلیمریزه شدن رزین وسخت شدن نمونه ها مقاطع نازک خاک تهیه گردید. مطالعه میکرومرفولژیکی مقاطع نازک خاک اساسا بر مبنای روش بروور صورت گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد که پدیده ایلوویشن رس باحتمال قوی در این خاک بوقوع پیوسته است: درنتیجه پوسته های رسی افق Bt پوسته های حقیقی می باشند . نه پوسته های فشاری‘ فابریک آسپیک پلاسما در افق Bt هم موید این نظر است. همچنین حاشیه های زرد رنگ رسی مشاهده شده بر روی نودول های کربنانه افق تحتانی Bt دلیل دیگری بر وقوع پدیده ایلوویشن رس در این خاک بحساب آمده اند.