اثر چند قارچ کش بر شدت تنفسی میسلیم قارچ Sclerotinia sclerotiorum

نویسنده

چکیده

در این بررسی اثر 5 قارچکش آلی و سیستمیک (زینب – کاپتان- پی پی سی ان بی + ترازول و بنومیل) بر شدت تنفسی (اکسیژن جذب شده) میسلیم قارچ اسکلروتینیا اسکروتیوروم مورد آزمایش قرا ر گرفت. میلسیم قارچ که از طوقه گیاه آفتابگردان آلوده جدا شده بود. روی محیط های جامد ومایع متحرک کشت داده شد. اثر غلظت یک در هزار قارچکشها بر شدت تنفسی میسلیم ‘ در زمانهای 4 ساعت و 24 ساعت پس از آغشتگی میسلیم به سموم با روش مانومتری (با دستگاه واربورگ) انداره گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که قارچکشها از نظر تاثیر بر شدت تنفسی میسلیوم قارچ مزبور در دو گروه مختلف قرار دارند.
تعدادی از آنها شد ت تنفسی را بشدت کاهش می دهند که در این گروه ‘ زینب ‘ کاپتان و پی سی ان بی + ترازول قرار دارد. گروه دیگر یا بر شدت تنفسی میسلیم قارچ بی اثر بوده و یا در بعضی موارد باعث افزایش آن شده اند که شامل بنومیل و پی سی ان بی می شود.