کاربرد روش سریع اندازه گیری رطوبت خاک (روش فلاسک) برای تعدادی از خاکهای ایران

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری رطوبت خاک مخصوصا د رکشاورزان آبی مهم بوده ومی تواند در تعیین موقع آبیاری ومیزان آب مورد نیاز درهر نوبت آبیاری راهنمای خوبی باشد. روش مشروحه در سال 1979 بوسیله گروهی از محققین منجمله نویسنده اول این مقاله ابداع گردید. تنها وسایل مورد نیاز عبارت است از تعدادی فلاسک و یک ترازو با دردست داشتن وزن مخصوص حقیقی (Dp) خاک و وزن فلاسک پر از آب (G) . کافی است مقداری خاک مرطوب (A) را در فلاسک ریخته و با آب به حجم رسانده ووزن (H) آنرا تعیین و با استفاده از فرمول ذیل.
درصد رطوبت نمونه خاک (MP) را محاسبه نمود.
این روش با روش خشک کردن نمونه در آون مقایسه شد . نتایج بدست آمده سرعت ‘ دقت ‘سادگی و آسانی روش را به ثبوت رسانید و بنابراین برای منظورهای عملی مخصوصا در مواقعی که تعداد زیادی نمونه خاک بایستی با سرعت تجزیه گردند. بسیار نافع می باشد.