بررسی برخی اثرات تأسیس شرکتهای تعاونی تولید درشهرستان ممسنی

نویسنده

چکیده

بمنظور یافتن الگوی مناسبی از نوسازمان دادن بهره برداریهای دهقانی درایران تعدادی شرکت تعاونی تولید روستایی با حمایت دولت تأسیس گردید. نتایج مطالعه ایکه بر روی دو شرکت تعاونی تولید در شهرستان ممسنی انجام گردید‘ نشان می دهد که این شرکتها در زمینه های اقتصادی موفقیتهای چندی داشته اند. در آمد کشاورزان د رسه سال پس از تشکیل تعاونی بمیزان 88 درصد و بطور متوسط سالانه 29 درصد افزایش داشته است . عملکرد درهکتار محصولات اصلی بنحوقابل ملاحظه ای افزایش یافته ‘ بطوری که میزان افزایش د رگندم آبی 50 درصد و در برنج 47 درصد بوده است. از اثرات دیگر تشکیل تعاونی های تولید ‘ افزایش مهاجرت بود. بطوریکه 41 درصد ا زاعضاء اولیه به نقاط دیگر مهاجرت نمودند . علیرغم پاره ای موفقیتهای اقتصادی ‘ این شرکتها با مسائل جدی‘ مانند ضعیف بودن میزان علاقه و وفا داری اعضاء به شرکت روبروگردیدند.