مقایسه قدرت پرواز‘ قطعات لاشه و پشم بره های کردی و آمیخته کردی * مرینو

نویسندگان

چکیده

در این بررسی صفات وخصوصیات مهم اقتصادی تولیدی بره های کردی و بره های آمیخته کردی* مرینو مورد مطالعه ومقایسه قرار گرفته است . صفات مورد مطالعه بترتیب (1) وزن اولیه‘ وزن نهایی ‘ افزایش وزن روزانه ‘ بازده غذایی در طول دوره پرواربندی در بره ها آمیخته بیشتر (20 گرم) وتفاوت بین میانگینها معنی دار بود (05/0>p) ‘ بازده غذایی بره های آمیخته (1/6: 1) بهتر از بره های کردی (3/7: 1) بوده.
ب- میانگین وزن قطعات لاشه به استثنای وزن دنبه در بره های آمیخته بیشتر از بره های کردی و تفاوت بین میانگین ها از نظر آماری نیز در سطح 5 یا 1 درصد معنی دار می باشد. تفاوت بین میانگین مجموع چربی (دنبه+چربی داخلی) در بره های کردی بیشتر از بره های آمیخته بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.
ج- میانگین تراکم تار پشم در واحد سطح در آمیخته ها بیشتر (01/0>p) و کیفیت پشم بره های آمیخته (طول و ظرافت تارپشم) بهتر از بره های کردی بود (01/0>p)