اثر رطوبت خاک روی مقاومت کششی گاو آهن و درجه پودر شدن خاک

نویسنده

چکیده

درصد رطوبت خاک اثرات قابل ملاحظه ای روی مقاومت کششی گاو آهن و انرژی مورد نیاز برای شکستن‘ بالا آوردن ‘ برگرداندن و پودر شدن خاک دارد. اهداف این آزمایش پیدا کردن درصدی از رطوبت خاک بود که د رآن مقاومت کششی گاو آهن حداقل ممکن بوده و درجه پودر شدن خاک نیز د ریک حد قابل قبول باشد. در این آزمایش از روش آماری "بلوکهای کامل تصادفی" استفاده شده و 13 تیمار که نمایانگر رطوبتهای متفاوت خاک بوده است با 4 تکرار در نظر گرفته شده است. این آزمایش نشان داد که مقاومت کششی گاو آهن با افزایش رطوبت خاک تا رطوبت 20 درصد افزایش و سپس بتدریج کاهش پیدا می کند. اگر چه در جه پودر شدن خاک در رطوبتهای مختلف متفاوت بوده است ولی در رطوبت بین 14 تا 16 درصد درجه پودر شدن خاک د رحد قابل قبولی قرار داشت.
بطور کلی از این آزمایش می توان نتیجه گرفت که برای تهیه یک بستر خوب و با توجه به جنبه های اقتصادی و فرسایش خاک برای انجام عمل شخم د رخاکهای رسی مناسبترین رطوبت بین 14 تا 16 درصد می باشد.