کشت مخلوط ذرت و لوبیا

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه نحوه رشد ونمو ذرت و لوبیا درکشت مخلوط و تک کشتی است . گیاه ذرت به نسبت 75 درصد ‘50درصد و 25 درصد مخلوط با لوبیا استفاده از روش "جانشینی" کاشته شد. با محاسبه LER ملاحظه گردید که محصول خشک مخلوط (75 درصد ذرت+ 25 درصد لوبیا) حدود 16 درصد بیش از محصول تک کشتی آن گیاهان است. در آزمایش معلوم شد که اپتیمم تراکم گیاهی در کشت مخلوط بیش از اپتیمم تراکم زراعت تک کشتی است و این امر نشان می دهد که رقابت خارجی (برون گونه ای) کمتر از رقابت داخلی (درون گونه ای) است.