بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و تغییرات مقدار پروتیین گندم امید

نویسنده

چکیده

هدف از این بررسی تعیین تاریخ کاشت گندم امید پائیزه آن بر روی تغییرات عملکرد ومقدار پروتیین موجود در گندم مزبور می باشد.
این بررسی بر اساس طرحهای آماری بلوکهای کاملا تصادفی با سه تکرار و پنج تاریخ کاشت مختلف که از 20 مهرماه شروع و به فاصله هر 10 روز یکبار و تا 30 آبانماه در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج و در دو سال متوالی انجام یافته است.
محاسبات آماری ونتایج حاصل در مورد ارتباط تاریخ های مختلف کاشت گندم پاییزه و تأثیر آن بر روی میزان درصد پروتیین موجود در دانه ها ‘ چنین نشان داده که حداکثر میزان درصد پروتئین دانه د رتاریخ کاشت 30 مهر و 30 آبان ماه حاصل شده د رحالیکه در تاریخ قبل از 30 مهرکمترین مقدار و درفاصله 30 مهر تا 30 آبان نیز کاهش محسوسی از نظر پروتئین مشاهده می شود.
بنابراین آنچه د راین بررسی قابل توجه می باشد ارتباطی است بین تاریخ کاشت و تغییرات پروتئین حاصله که بنحوی بارزی د ر تغییرات منحنی زمان کاشت د راواخر مهرماه بدست آمده و چنین استنباط می گردد که بین مقدار محصول و درصد پروتئین ارتباط مشخصی وجود ندارد. (در تاریخ کاشت زودتر‘ این گیاه فرصت بیشتری در استفاده از کود ازته برای تشکیل برگ و پنجه داشته در صورتیکه در تاریخ کاشت های دیرتر چنین فرصتی وجود نداشته که درنتیجه کود ازته باقیمانده در زمین ‘ بعدها سبب تشکیل بیشتر پروتئین در دانه ها گردیده ونسبت پروتئین به نشاسته زیادتر شده است.)