بررسی مقایسه ای ظرفیت تولید و تولید مثل چهار نژاد گوسفند بومی ایران 2- تولید پشم وخصوصیات آن

نویسندگان

چکیده

در این بررسی صفات و ویژگیهای مربوط به تولید پشم چهار نژاد گوسفند بومی ایرانی (بلوچی ‘ شال‘ مغانی و افشاری) روی جمعا ً 220 سربره نر وماده ازچهار نژاد مذکور مورد مطالعه ومقایسه قرار گرفته است.
صفات مورد مطالعه عبارت ا ز وزن بیده‘ طول دسته الیاف‘ قطر الیاف و راندمان پشم بوده است ‘ نتایج حاصله را می توان بشرح زیر خلاصه نمود:
1. نژاد مغانی دارای بیشترین و نژادهای شال و افشاری دارای کمترین وزن بیده بوده اند و نژاد بلوچی از این نظر در ردیف دوم قرار داشته است.
2. پشم نژاد مغانی طویل ترین و پشم نژاد شال کوتاهترین الیاف را داشته است و نژادهای افشاری و بلوچی از این لحاظ بدون تفاوت معنی دار بین خودشان ما بین آندو قرار داشته اند. (01/0>P)
3. کمترین قطر الیاف پشم به نژاد بلوچی و بیشترین آن به نژاد مغانی تعلق داشته است . ونژادهای شال و افشاری از این جهت در ردیف وسط قرارداشته اند.(01/0>P) .
4. از نظر راندمان پشم بین نژادهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.