بررسی مقدماتی مشخصات خاکهای جزیره ابوموسی

نویسنده

چکیده

تعداد چهار پروفیل خاک مورد مطالعه قرا ر گرفت. مطالعات صحرایی ونتایج تجزیه ها نشان داد که بافت این خاکها متغیر است . میزان آهک از 4/22 تا 6/88 درصد تغییر می کند. این خاکها ا زنظر مواد آلی خیلی فقیرند . میزان آهن آزاد از 17/0 تا 62/2 گرم درصد گرم خاک تغییر می کند. ومقدار آن با عمق خاک کاهش می یابد. در اکثر پروفیلهای مورد مطالعه مقدار کاتیونها و آنیونهای محلول وهمچنین مقدار هدایت الکتریکی عصاره اشباع خیلی زیاد است. میزان هدایت الکتریکی تا 2/108 سدیم محلول بیشتر از میزان هر یک از کاتیونهای محلول دیگر است. نتایج حاصله از آزمایشهای اشعه ایکس نشان داد که کانیهای برتر خاکهای مورد مطالعه عبارتند از ایلیت ‘ کلریت وکائولینیت . بطورکلی در اکثر خاکهای این جزیره محدودیتهایی از نظر کشاورزی وجود دارد که بدون اصلاح آنها انجام هر گونه عملیات بهره برداری عملی نیست.