کشش واردات محصولات کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

واردات محصولات کشاورزی ایران به سرعت افزایش یافته است مهم ترین دلایل این افزایش سریع واردات ‘ عبارتنداز رشد سریع جمعیت‘ افزایش مستمر در آمد حقیقی و سطح زندگی ‘ فقدان امکانات وعدم عکس العمل وکوشش کافی برای افزایش محصولات داخلی به ویژه محصولات کشاورزی ‘ طرح این سئوال که آیا واردات محصولات مختلف کشاورزی در گذشته مطابق ومناسب با نیروهای اقتصادی کشور بوده است یا نه مهم می باشد. دراین تحقیق که شامل 11 گروه ا زمحصولات کشاورزی ایران است‘ نشان می دهد که افزایش در آمد ایران مهمترین عامل افزایش واردات بوده است. در حالی که تولیدات داخلی در مورد واردات بسیاری از کالاها اثر مهمی نداشته است. همچنین کشش قیمت واردات برای تقاضای واردات بسیاری از کالاها تأثیر معنی دار در افزایش غیر اقتصادی واردات نداشته وعامل تعیین کننده ای در تصمیم گیری جهت افزایش یا کاهش واردات نبوده است . بنابراین در حال حاضر و در مرحله کنونی لازم است که تجدید نظری عمیق وهمه جانبه د رمورد عوامل مختلف دولتی در جهت تصمیم گیری برای واردات وکنترل آن صورت گیرد. و تقدم و برتری را به تولید محصولات داخلی جانشین بدهند و اولویت خاصی برای گسترش محصولات کشاورزی یا محصولاتی که جانشین واردات شوند قائل گردند. بنابراین اتخاذ یک سیاست بلند مدت در جهت تولید و ایجاد یک اقتصاد سالم و قطع وابستگی به واردات محصولات کشاورزی بسیار مطلوب ومورد نیاز است.