کنجاله گلرنگ بعنوان یک منبع پروتئینی در جیره های غذایی طیور

نویسندگان

چکیده

دو آزمایش برای ارزشیابی مقادیر مختلف کنجاله گلرنگ د ر جیره و اثر آن بر روی رشد و بازده غذایی جوجه مرغ و جوجه بوقلمون انجام گرفت . درآزمایش اول مقادیر مختلف کنجاله گلرنگ (0‘24‘66و100 درصد) جایگزین سوژا دریک جیره نیمه خالص برای جوجه های مرغ گردید. در دوتیمار دیگر‘ جوجه ها همچنین از کنجاله استخراج شده توسط متانول و عصاره تغلیظ شده آن تغذیه شدند . در آزمایش دوم‘ مقادیر مختلف کنجاله گلرنگ (0‘25‘50‘75و100 درصد) جایگزین کنجاله سوژا دریک جیره تجارتی برای جوجه های بوقلمون گردید . جوجه ها همچنین از جیره ای که حاوی کنجاله سوژا بعلاوه عصاره تغلیظ شده کنجاله گلرنگ بود تغذیه شدند. کمبود اسیدهای آمینه جیره ها توسط اسیدهای آمینه صنعتی برطرف گردید.
افزایش وزن جوجه مرغهای تغذیه شده از جیره حاوی تمام کنجاله گلرنگ بطور معنی دار بهتر ا زجوجه های تغذیه شده از سایر جیره ها تحت آزمایش بود. جایگزین نمودن کنجاله استخراج شده گلرنگ یا عصاره تغلیظ شده آن موجب افزایش وزن مشابهی نگردید‘ معهذا‘ افزایش عصاره تغلیظ شده کنجاله گلرنگ باعث تغییر در سرعت رشد نگردید. بطور کلی افزایش کنجاله گلرنگ به جیره سبب فقیر تر شدن بازده غذایی گردید.
بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایشات قیمت و فراوانی کنجاله گلرنگ مرغوب بعنوان دو عاملمهم برای تعیین مقدار کنجاله گلرنگ که بتواند جایگزین کنجاله سوژا درجیره جوجهمرغ با جوجه بوقلمون شود باید در نظر گرفته شود . نتایج همچنین نشان می دهد که چنانکه کمبود اسیدهای امینه جیره برطرف شود می توان تا حدود 80 درصد از کل پروتئین جیره جوجه های گوشتی و درحد 65 درصد از کل پروتئین جیره جوجه های بوقلمون را توسط کنجاله گلرنگ تأمین نمود.