بررسی نوسانات جمعیت کرم سیب laspeyresia pomonella (L.) بمنظور تعیین وقت مناسب مبارزه

نویسندگان

چکیده

بمنظور تعیین زمان مناسب جهت مبارزه با کرم سیب در باغهای اطراف کرج‘ طی سالهای 1353 و 1354 تغییرات جمعیت پروانه های نر وماده با استفاده از چهار نوع تله: فرومنی ماده‘ فرومنی مصنوعی ‘ نوری وطعمه ای مورد بررسی قرار گرفت.
مطالعات دو ساله نشاندادکه :
1. روندپرواز برای پروانه های نر وماده درتله های نوری و طعمه ای یکسان می باشد ولی تعداد نرهای شکار شده در تله های نوری بیشتر از پروانه های ماده بودند1 نسبت جنسی 1: 3) در صورتیکه در تله های طعمه ای تعداد نر وماده تقریبا یکسان 1 نسبت جنسی 1:1 ) می باشد.
2. متوسط تعداد پروانه های شکار شده توسط تله های مورد آزمایش در سه باغ جهان چیت‘ افشار و ملارد درسال 1353 و چهار باغ چیت‘ مرکز آموزش کشاورزی ‘ ملارد و دانشکده در سال 1354 نشان می دهد که تراکم این افت درهردو سال درباغ ملارد بالاتر از باغهای دیگر بوده است.
3. بررسی پروانه های ماده شکار شده در تله های نوری از نظر وضع جفتگیری نشان دادکه اکثرماده های شکار شده در تله های نوری از نوع جفت گیری کرده وتمام تخم ریخته و یا جفت گیری کرده وتخم نریخته بوده ولی اکثر ماده های شکار شده درتله های طعمه ای از نوع جفت گیری کرده وتمام تخم ریخته می باشند.
4. مقایسه تعدادمتوسط پروانه های شکار شده دریک تله و دریکشب ثابت کرد که قدرت جلب کنندگی تله های مورد آزمایش از قویترین به ضعیف ترین به ترتیب زیر می باشند. تله های فرومنی مصنوعی – تله های فرومنی ماده – تله های نوری و تله های طعمه ای
5. تعداد پروانه های شکار شده توسط تله های فرومنی مصنوعی آبی 4 برابر تله های فرومنی مصنوعی چسبیده می باشد.
6. قدرت جلب کنندگی تله های نوری با لامپ ماوراء بنفش 7 برابر تله های نوری با لامپ جیوه ای می باشد.
7. حداکثر پرواز حشرات کامل سیب در نسلهای اول در تله فرومنی چند روزی زودتر از تله های نوری و در تله های نوری چند روزی زودتر از تله های طعمه ای صورت می گیرد ولی حداکثر پرواز نسل آخر در تله های فرومنی دیرتر از دو نوع تله دیگر می باشد.
8. پراکندگی زمانی پرواز د رتله های فرومنی وسیع تر از تله دیگر می باشد.
9. هر سه نوع تله نوری‘ طعمه ای و فرومنی وجود 3 نسل کرم سیب را در سالهای 53و54 تأیید می نمایند.
10. با توجه به قدرت جلب کنندگی وزمان وقوع حداکثر پرواز در تله های مورد آزمایش نتیجه گرفته می شود که تله های فرومنی بهترین وسیله برا ی مطالعه این آفات می باشد. تله های فرومنی چسبنده درجاهائیکه که تهیه آب برای طشتک تله های فرومنی آبی مشکل باشد براحتی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
11. درمناطقی که نیروی برق موجود باشد وتهیه کپسول فرومن مصنوعی میسر نباشد تله های نوری با لامپ ماوراء بنفش می توانند بخوبی مورد استفاده قرا رگیرند.
12. تله های طعمه ای با وجود نواقصی که دارند در مناطقی که برق وکپسول فرومن مصنوعی موجود نباشد. می توانند مورد استفاده قرار گیرند. منتها برای تجزیه وتحلیل داده های آماری بایستی با توجه به نکات این مقاله وعلومی صادقی وهمکاران (1976) اقدام نمود.