بررس اثرات تنش شوری درگیاه اسپرس (onobrychis viciifolia scop) در مرحله گیاهچه

نویسندگان

چکیده

تحمل به شوری کلرور سدیم چندین توده گیاه اسپرس از نقاط مختلف ایران د ر مرحله گیاهچه در محلول غذایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تنش شوری در مرحله گیاهچه نشان داد که اسپرس در مراحل اولیه رشد به شوری حساس بوده و حداکثر تحمل در این مرحله‘ تا پتانسیل 57/0 – مگاپاسکال (7/5 -بار) می باشد.همچنین با افزایش شوری پتانسیل آب گیاه کاهش یافت و بین توده ها از نظر مقادیر پتانسیل آب برگ تنوع وجود داشت . افزایش تنش شوری سبب کاهش ارتفاع گیاه ‘ وزن خشک ریشه ‘ وزن خشک برگ ‘ وزن خشک ساقه ‘ طول ریشه و سطح برگ گردید ‘ در کل‘ بین توده های مورد آزمایش توده زنجان و سبزوار به ترتیب در مقابل شوری مقاوم و حساس بوده اند.