بررسی بیماری سفیدک داخلی تریچه ومبارزه شیمیایی با آن

نویسنده

چکیده

بیماری سفیدک داخلی تربچه که عامل آن قارچ (Peronospora parasitica) می باشد. در مزارع سبزی ورامین وشهرری خسارت وارد می کند. نشانه های بیماری و موفولژی قارچ عامل بیماری مورد بررسی قرا ر گرفته که در این مقاله ارائه شده است.
ائوسپور قارچ به تعداد فراوان دریافت کلروز شده ونکروز شده برگهای بیمار و غلافها مشاهده شده اما دریافت سبز گیاه دیده نشده است. برای مبارزه آزمایشات مزرعه ای با سموم تیوفونات متیل هیدورکسید مس‘ اکسی کلرور مس ‘ کاربندازیم ‘ کاپتان ‘ زینب‘ مانبو دو دین روی دو رقم بذر تربچه شامپیون و چری بل انجام گرفت. نتایج نشان دادکه سمپاشی با زینب و مانب موثرترین سموم برای مبارزه با این بیماری می باشد.