مطالعه سازگاری ایزولاین یولاف (Avena sativa L.)

نویسندگان

چکیده

واریته لنگ یولاف و 9 ایزولاین حاصل از آن در 18 محیط با شرایط زراعی ومحیطی متفاوت در ایالت آیوا در آمریکا از نظر سازگاری و ثبات عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. پارامترهای سازگاری عبارت بودند از :1- میانگین عملکرد‘ 2- ضریب رگرسیون عملکرد هر ژنوتیپ با شاخص های محیطی‘ 3- واریانس انحراف از رگرسیون و 4- ضریب تشخیص . دو پارامتر اخیر ثبات عملکرد را بر آورد می نمایند . تفاوت ایزولاین ها از نظر ارتفاع بوته ‘ تاریخ به خوشه رفتن‘ وزن حجمی و شاخص برداشت معنی دار ولی دامنه این تفاوتها کوچک بود. عملکرد یک ایزولاین بطور معنی داری از لنگ بیشتر وعملکرد چها رایزولاین دیگر کمتر بود. د رمواد مورد بررسی اثر متقابل ژنوتیپ ومحیط عمدتا بخاطر واکنش خطی ژنوتیپ ها نسبت به شرایط محیطی می باشد. ایزولاین 501537 PT با بالاترین عملکرد‘ ضریب رگرسیون فاقد تفاوت معنی دار با یک و واریانس کوچک انحراف از رگرسیون‘ ژنوتیپ مطلوبی برا ی محیطهای دارای پتانسیل تولید و حتی فاقد این پتانسیل شناخته شد- ایزولاین 501535 PI نیز با کمترین ضریب رگرسیون و واریانس کوچک انحراف از رگرسیون سازگارترین ژنوتیپ موردمطالعه بود. اختلاف عملکرد و سازگاری ایزولاین ها به پیوستگی ژنهای مقاومت به بیماری با ژنهای کنترل کننده این خصوصیات ربط داده شد.