مقایسه ژنتیکی – اقتصادی صفات اصلی در سه گروه تجارتی جوجه ها ی گوشتی

نویسندگان

چکیده

تأثیرات ژنتیکی – اقتصادی صفات اصلی جوجه های گوشتی بر روی سیستم تولید در سه گروه ژنتیکی B3,B2,B1 و دو جنس نر وماده مورد مطالعه قرار گرفت . این گروههای ژنتیکی محصولات نهائی سیستمهای تولیدی ادغام شده یا نیمه ادغام شده جوجه های گوشتی بوده اند که در سطح تجارتی – تحقیقاتی فعالیت دارند. صفات مورد مطالعه شامل سرعت رشد اولیه ‘ ضریب تبدیل غذایی وکیفیت لاشه بوده اند. داتای بدست آمده در مرد هر صفت با روشهای آماری تجزیه و تحلیل شده ‘ نتایج بدست آمده از قرار زیر می باشند.
جنس نر دارای سرعت رشد اولیه و ضریب تبدیل غذایی بهتری از جنس ماده می باشد. لاشه جنس نر نیز دارای درصد پائین تری چربی بوده‘ صفتهای تعیین کننده کیفیت لاشه بجز درصد لاشه بوزن 56 روز و درصد سینه بوزن لاشه در آن در سطح بهتری از جنس ماده قرار دارد.
بالاترین سرعت رشد اولیه در گروه ژنتیکی B2 و پایین ترین آن در B1 بوده است. ضریب تبدیل غذایی در B2 و B3 معادل ‘ و در B1 در سطح پایین تری قرار داشته است. خصوصیات لاشه شامل ‘ درصد لاشه بوزن 56 روز ‘ درصد سینه بوزن لاشه‘ درصد چربی بوزن لاشه و درصد مابقی بوزن لاشه و درصد مابقی بوزن لاشه در B2 و B3 معادل و در B1 در سطح پائین تری بود ه است. در مورد صفات وزن لاشه ‘ وزن سینه ‘ وزن ران و زون مابقی لاشه گروه B2 دارای بالاترین کیفیت وگروه B1 دارای پایین ترین کیفیت بوده اند. فرق معنی داری در صفات درصد ران بوزن لاشه و وزن چربی شکمی در سه گروه ژنتیکی مشاهده نشده است.
نتایج بدست آمده از این آزمایش بطو رکلی نمایانگر برتری نسبی ژنتیکی – اقتصادی سیستم تولیدی گروه ژنتیکی B2به B3 بوده است. از این نظر هر دو گروه ذکر شده برتری چشمگیری به گروه B1 داشته اند.