بررسی هیستو- آناتومی نموغدد جنسی در حلزون (Melanopsis praemorsa L.(Gastropoda)) درمنطقه مزدوران خراسان

نویسنده

چکیده

در این بررسی بیولوژی تولید مثل حلزون "ملانوپسیس پره مورسا" که در مزدوران ‘ در 100 کیلومتری شمال شرقی مشهد یافت می شود مورد مطالعه قرارگرفت .نمونه برداری هر ماه درطی مدت یکسال از ناحیه مذکور بعمل آمد. مطالعات نشان داد که این حلزون درسرتاسر در محل زندگی خود تخمگذری می نماید. در بین جمعیت بزرگی از این حیوان که از ناحیه ذکر شده جمع آوری گردید‘ مطالعات بافت شناسی به عمل آمده نشان داد که این حلزون از نظر جنسی به سه صورت نر‘ ماده و خنثی یا استریل وجود دارد. اندازه گیری های طول صدفهای نمونه ها ‘ اندازه طول غدد تناسلی و قطرآسینوسهای آنها نشان دادکه اندازه حلزونهای نر ‘ کوچک (معدل طو ل صدف 5/4 میلی لیتر) خنثی ‘ متوسط (معدل طول صدف 6 میلی متر ) و ماده ها ‘ بزرگ (معدل طول صدف 5/8 میلی لیتر ) می باشد. دربررسیهای آزمایشگاهی مراحل مختلف اسپرماتوژنز و ائوژنزو ائوژنز هیچ نشانه ای از بکرزایی دراین گونه حلزون مشاهده نشد. از مطالعه بافت شناسی 576 نمونه مشخص گردید که نیمی از جمعیت را افراد خنثی تشکیل داده و ا زنیمی دیگر د رحدود یک سوم جنسیت نر و دو سوم جنسیت ماده دارند.