مقایسه میزان پروتئین و اسید های آمینه چهار رقم گندم ایرانی

نویسنده

چکیده

در این بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه چهاررقم گندم ایرانی به اسامی روشن ‘ امید ‘ کرج1و کرج 2 که دو رقم آخری به ترتیب از تلاقی روشن و امید با دو رقم مختلف مکزیکی حاصل شده اند‘ اندازه گیری وموردمقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مقدا ر پروتئین دانه و آرد گندم روشن در حدود 1 درصد بیشتر از کرج 1 می باشد. در مقایسه با سایر ارقام اختلاف بین مواد پروتئینی روشن و امید و بین امید وکرج 2 چندان چشم گیر نمی باشد. نتایج مربوط به اسیدهای آمینه نشان میدهد که میزان ترئونین در دانه و آرد گندم امید بترتیب 98/0 و 74/0 گرم در 100 گرم پروتئین بیش از گندم روشن است. دانه و آرد گندم امید درمقایسه با روشن به ترتیب دارای 86/1%و 12/1 % بیشتر از اسیدهای آمینه ضروری بود. از طرف دیگر میزان اسید گلوتامیک در دانه روشن 21/3% بیشتر از گندم امید می باشد. گندم کرج 1نسبت به گندم روشن 1 از نظر مقدار لیزین افزایشی معادل 45/0 را نشان می دهد . همچنین ترئونین موجود در دانه و آر د کرج 1 به ترتیب 57/0 و 53/0 درصد بیشتر از روشن می باشد. از طرف دیگر آرد کرج 1 نسبت به روشن دارای 6/1 درصدبیشتر از اسیدهای آمینه ضروری است. آزمایش همچنین نشان داد که میزان ترئونین در آرد امید 45/0 درصد بیش از مقدار موجود در آرد کرج 2 می باشد. برعکس میزان اسیدگلوتامیک در کرج 2 09/4 درصد بیش از امید میباشد. اختلاف بین امید وکرج 2 از نظر مجموع اسید های آمینه ضروری معنی دار نمی باشد.