بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه گندم بزوستا یا در ایران

نویسنده

چکیده

در این آزمایش میزان پروتیین و اسید های آمینه موجود در دانه و آرد گندم بزوستا یا که در چهار ناحیه مختلف کشت شده شود مورد بررسی قرا رگرفت . اختلاف نواحی مورد مطالعه از نظرمیزان پروتیین دانه و آرد این گندم معنی دار نبود. متوسط مقدار پروتئین تمامی دانه و آرد حاصله به ترتیب معادل 26/13 و 68/12 درصد بود. اثر محل در میزان تمامی اسیدهای آمینه وهمچنین مجموع آنها در دانه کامل و آرد از نظر آماری معنی دار گردید. دانه گندم مربوط به ارومیه با مقایسه با سایر نقاط حاوی بیشترین مقدار لیزین و ترئولین بود. آرد حاصله از گندم همین منطقه دارای بیشترین مقدار ترئونین بود. ولی زیادترین مقدار لیزین از آرد گندم بطور متوسط بترتیب 36/38 و 04/37 درصد مجموع اسید آمینه ضروری و غیر ضروری بالغ گردید. این اسیدهای آمینه در دانه و آردگندم منطقه ساوجبلاغ بترتیب معادل 75/39 و 18/41 درصد بود که نسبت بسایر نقاط بالاترین مقدار محسوب می گردد.