مقایسه تثبیت پتاسیم در برخی از خاکهای آهکی و اسیدی ایران

نویسنده

چکیده

تثبیت پتاسیم در شرایط مرطوب وخشک در روی چهار پروفیل خاک(2پروفیل آهکی و 2 پروفیل اسیدی) مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های 5گرمی از این خاکها با مقداری محلول کلرور پتاسیم با غلظتهای متفاوت اشباع گردید. نمونه های شاهد با آب مقطر به اشباع رسید. مقدار k قابل استخراج در زمانهای متفاوت اندازه گیری شد. برای تعیین مقدار k تثبیت شده ‘ مقدار k استخراج نمونه ایکه بدان پتاسیم افزوده شده ‘ از مجموع مقادیر k قابل استخراج شاهد وk افزوده شده کسر گردید(همه مقادیر درصد گرم خاک است) . نتایج آزمایشها نشان دادکه بین مقدار k تثبیت شده ومقدار رس وکانیهای ایلیت و ورمی کولیت ارتباط مستقیمی وجود دارد. همچنین معلوم شد که وجود آهک درخاک تثبیت را افزایش می دهد. در مورد تاثیر عمل خشک کردن ‘ ملاحظه شد که مقدار k تثبیت شده با خشک کردن نمونه خاک افزایش می یابد. درموردتأثیر مقادیر متفاوت k افزوده شده در پدیده تثبیت معلوم گردید که هر چه مقدار k افزوده شده زیادتر می شود مقدار تثبیت افزایش یافته و بالاخره به حداکثری می رسد. از آن به بعد افزایش مقدارk افزوده شده زیادتر می شود مقدار تثبیت افزایش یافته و بالاخره به حداکثری می رسد. از آن به بعد افزایش مقدارk افزوده شده ‘ دیگر مقدار تثبیت را افزایش نمی دهد. این امر نشان می دهد که این خاکها ظرفیت کم وبیش محدودی برای تثبیت دارند. شکل منحنی رابطه بین مقدار k افزوده شده و مقدار k تثبیت شده (منحنی تثبیت) سهمی است .نتایج بررسیها همچنین نشان دادکه شدت تثبیت با زمان کاهش می یابد وحداکثر آن درساعتهای اول آزمایش می باشد. بطور کلی مقدار k تثبیت شده در این خاکها (ظرفیت تثبیت) 8/2 تا 8 درصد ظرفیت تبادلی کانیهای رس است. همچنین معلوم گردید که مواد آلی خاکهای موردآزمایش تأثیری در پدیده تثبیت ندارد.