روش بررسی تعیین تحمل ارقام گندم به شوری

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی روش ارزیابی مقاومت یا تحمل گندم به تنگنای شوری‘ ارقام بیات و شعله انتخاب شده و با غلظتهای متفاوتی از کلرور سدیم ‘ عصاره خاک شور و رقتهایی از آب خلیج فارس درکشت گلدانی و پتری دیش تیمار گردیدند. نتایج حاصله نشان می دهد که رقم شعله نسبت به بیات از مقاومت به شوری بیشتری برخوردار می باشدو غلظتهای بالای املاح را بهتر تحمل می کند . از بین تیمارهای آبیاری گلدانی و پتری دیش رقتهای 40 و60 درصد آب خلیج فارس و 20 درصد عصاره خاک نتایج بهتری نسبت به غلظتهای کلرورسدیم نشان داده است. ارزیابی بعمل آمده از صفات تعداد و طول ریشه درکلیه رفتارها اختلاف معنی داری در سطح یک درصد نشان می دهد.