اثر نژادهای مختلف ریزوبیوم لگومینوزا روم بر عملکرد وسایر صفات زراعی عدس

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر نژادهای مختلف ریزوبیوم بر برخی صفات مهم زراعی عدس در شرایط مزرعه ای ‘ آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار و به مدت دو سال انجام شد. در این آزمایش علاوه بر سه نژاد ریزوبیوم اثر کودهای ازته‘ فسفره و پتاسه بر گروه بندی و رشد گیاه مطالعه گردید. و صفات مربوط به گره بندی ریشه ‘ رشد‘ عملکرد و درصد ازت گیاه ارزیابی شد.
به منظور مطالعه دقیق تر وضعیت رشد وگره بندی ریشه‘ آزمایش در سال دوم به صورت گلدانی نیز تکرار گردید.
نتایج آزمایشهای مزرعه ای افزایشی را در گروه بندی و سایر صفات مورد مطالعه در اثر تلقیح نشان نداد. در آزمایش گلخانه ای واکنش به تلقیح محسوس تر به نظر رسید و نژاد (Syria)Lc19 نسبت به دو نژاد دیگر برتری نشان داد. کاربرد کودازته گره بندی را کاهش داد و تاثیری در افزایش عملکرد محصول نداشت. کاربرد کود فسفره گره بندی را بهبود بخشید ولی عملکرد محصول را افزایش نداد.