اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید

نویسندگان

چکیده

این بررسی بمنظور تعیین اثر تیمارهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت برخصوصیات رشد رویشی و زایشی و همچنین عملکرد دانه لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید درسال 1369 انجام شد. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار پیاده گردید. چهار تیمار آبیاری پس از3 ±50 ‘ 3±70‘3±90 و 3±110 میلیمتر تبخیر ا زطشت تبخیر کلاس A فاکتور اصلی و سه فاصله کاشت 10‘20و 30 سانتی متر بین بوته ها در ردیف فاکتور فرعی را تشکیل دادند.
بالاترین وکمترین عملکرد دانه (2297و 965 کیلوگرم درهکتار) بترتیب د ر تیمارهای آبیاری پس از 70 و 110 میلیمتر تبخیر از طشت تبخیر حاصل گردید. عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری پس از 50 و 70 میلیمتر تبخیر از نظر آماری یکسان بود. علاوه برعملکرد دانه‘ بالاترین مقادیر خصوصیات رشد رویشی نیز در تیمار آبیاری پس از 70 میلیمتر تبخیر حاصل شدند و با فزونی و یا کمبود رطوبت کاهش یافتند. در اثر کاهش تراکم ‘ عملکرد دانه درهر بوته افزایش یافت ‘ ولی در واحد سطح کاهش پیداکرد‘ کلیه خصوصیات رشد رویشی و زایشی نیز با افزایش تراکم کاهش یافتند. در رقم مورد بررسی‘ تعداد ساقه های فرعی و اجزاء عملکرد آنهانقش مهمتری را در توجیه عملکرد دانه داشتند . بالاترین راندمان مصرف آب در تیمار آبیاری 70 و فاصله کاشت 10 سانتی متر وکمترین آن در تیمار آبیاری 110 و فاصله کاشت 30 سانتی متر حاصل شد.