تخمین تابع عرضه چغندر قند :مطالعه موردی شهرستان کرج

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تابع عرضه چغندرقند در کرج در فاصله زمانی 1354 الی 1369 بررسی شده است. به دلیل ظهور انقلاب اسلامی و شروع جنگ عراق – ایران‘ از متغیرهای مجازی برای تفکیک دوره مطالعه بدو دوره 60-1354 ئ 69-1360 استفاده شده است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مهمترین عامل درتغییرات عرضه چغندرقند تغییرات قیمت می باشد. و این امر باعث گردیده است که عرضه چغندرقند دچا ر تغییرات شده و از یک محصول کششن پذیر به یک محصول کشش ناپذیر تبدیل گردد. بنابراین به نظر می رسد در محدوده جغرافیایی کارخانه قند کرج به دلیل تشکیل بازارهای جدید برای سایرمحصولات نقدی درنتیجه رشد سریع جمعیت و سیل شدید مهاجرت‘ اصلاح روش قیمت گذاری کنونی و دادن انعطاف بیشتر به کارخانجات قند نظیر کارخانه قند کرج الزامی می باشد.