اثر نمک طعام غذا و آب برعملکرد مرغهای تخمگذار

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور مطالعه اثر نمک طعام از طریق غذا و آب آشامیدنی بر عملکرد مرغهای تخمگذار انجام گرفت. تعداد 420 قطعه مرغ تخمگذار از دو گروه بومی و لگهورن سفید از سن 36 تا 43 هفتگی مورد استفاده قرار گرفتند . هفت تیمار آزمایشی حاوی مقادیر مختلف نمک که از طریق آب یا غذا تامین می شد. مورد استفاده قرا رگرفتند . افزایش مصرف نمک چه از طریق آب و چه غذا باعث کاهش درمیزان تخمگذاری ‘ بازده تخم مرغ‘ مصرف غذا‘ راندمان تبدیل غذا وکیفیت تخم مرغ (واحدها و Haugh unit) نگردید. افزودن نمک به آب آشامیدنی وزن تخم مرغ را افزایش داد. ضخامت پوسته تخم مرغ در اثر افزایش نمک طعام آب آشامیدنی کاهش یافت . ضریب همبستگی (r=-0/545) بین افزایش نمک طعام وضخامت پوسته معنی دار بود. کاهش یا حذف نمک جیره از کاهش ضخامت پوسته ناشی از مصرف نمک از طریق آب آشامیدنی جلوگیری بعمل نیاورد.