بررسی اقتصاد جایگزینی خرمای مضافتی بجای مرکبات وخرمای کروت در باغات شهرستان بم

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر برخی از باغداران شهرستان بم اقدام به جایگزینی خرمای مضافتی بجای سایر واریته های خرما ومرکبات نموده اند. از مهمترین عوامل موثر در این تصمیم گیری بالا بودن قیمت خرمای مضافتی وهمچنین عملکرد بالای آن درمقایسه با انواع دیگر خرما ومرکبات بوده است.
به منظور بررسی اقتصادی جایگزینی فوق اطلاعات و آمار مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه ومصاحبه با 200 باغدار در 35 روستای اطراف شهرستان بم جمع آوری گردید.
با توجه به اینکه اقلام در آمد وهزینه محصولات فوق در سالهای مختلف به وقوع می پیوندد‘ برای تبدیل ارزش اقلام سالهای آتی به حال "ارزش حال هزینه ها "و" ارزش حال در آمدها" مورد استفاده قرار گرفت. در حقیقت pv(Present value) برای اقلام در آمد وهزینه ای سالهای مختلف به تفکیک دریک هکتار محاسبه گردیده است. سپس با بکارگیری تکنیک بودجه بندی جزئی بین ارزش حال مجموع مبا لغی که سود را کاهش می دهد با ارزش حال مبالغی که سود را افزایش می دهد مقایسه بعمل آمد.
طبیق نتایج بدست آمده در اثر تبدیل باغ قدیم به باغ جدید مجموعا 4717942 ریال درهر هکتار به سود باغدار اضافه می گردد. و بنابراین به نظر می رسد تصمیم فوق توسط باغداران منطقه از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.