تاثیر درجه حرارتهای مختلف انبار روی برخی خصوصیات کمی و کیفی چهارقم انار منطقه ساوه

نویسندگان

چکیده

یکی از مسایل ومشکلات میوه انار در ایران نگهداری وعرضه نامناسب آن می باشد. از عوامل مهمی که در امر نگهداری میوه انار د رانبار نقش اساسی دارد و ضروری است در مورد آنها تحقیق و بررسی شود. نوع رقم ‘ درجه حرارت انبار و رابطه این دو با یکدیگر است.
مطالعه حاضر در سالهای 69-1368 جهت بررسی اثر دما بر روی برخی خواص انبارداری چهار رقم از انارهای منطقه ساوه شامل ملس ترش ‘ ساوه هندس ‘ شیرین پاییز (یزدی) و پوست سفید ترش (یزدی ) که بیشترین سطح زیرکشت را در منطقه دارا بوده و درمحل به عنوان ارقام مناسب برای نگهداری شناخته شده اند. انجام شده و درجات مختلف برودت در ارتباط با افزایش دوره نگهداری انار در سردخانه ومقایسه آن با انبارداری معمولی مورد بررسی قرا رگرفته است.
با توجه به نتایج بدست آمده در مورد صفات مورد اندازه گیری در کلیه مراحل آزمایش و در تجزیه مرکب می توان نتیجه گیری کرد که رقم ملس ترش در مجموع از بقیه ارقام مناسب تر بوده و جهت نگهداری در انبار برای مدت طولانی (6 ماه) توصیه می گردد. این رقم در پایان دوره نگهداری از لحاظ کیفی وضعیت ظاهری و بازار پسندی میوه های و دانه ها ‘شدت آلودگی ومیزان پوسیدگی ‘ کیفیت خوراکی وهمچنین میزان درصد کاهش وزن میوه ‘ شدت رنگ عصاره وغیره از بقیه ارقام وضع مطلوبتری داشته است.
برودت 1+ درجه سانتیگراد برای نگهداری انار در مقایسه با سایر درجات نگهداری مناسب تر بوده است. وضعیت ظاهری و بازار پسندی میوه ها و دانه ها ‘ شدت آلودگی و درصد نهائی پوسیدگی ‘ کیفیت خوراکی ‘ درصد کاهش وزن میوه وغیره در برودت 1+ سردخانه در مقایسه سایر درجات نگهداری از وضعیت مطلوبتری برخوردار بوده است. نگهداری انار در این درجه حرارت به دلیل محدود بودن فعالیت میکروارگانیسم ها (بخصوص قارچها) نیازی به ضدعفونی کردن میوه ها نبوده و از این بابت مشکلی در نگهداری آن نخواهیم داشت.
همچنین میزان کاهش وزن میوه ها در پایان دوره نگهداری در سردخانه1+ درجه سانتیگراد برابر 8/18 درصد بوده که مقایسه با انبار معمولی با کاهش وزن 37/30 درصد ‘ کمترین افت محصول را داشته است که این امر از نظر اقتصادی نیز قابل توجه می باشد.
صدمات ناشی از سرما بر روی پوست و دانه میوه ها تا مدت 5/4 ماه نگهداری در هیچکدام از تیمارها مشاهده نگردید . این عوارض در پایان دوره نگهدار ی(پس از 6 ماه نگهداری در سردخانه) به صورت خفیف در بعضی از نمونه ها در تیمارهای درجات حرارت پائین ملاحظه شد.
طول مدت انبار داری بر روی صفات کاهش وزن‘ وزن صد دانه‘ PH ‘ اسیدیته قابل تیتراسیون و شاخص طعم دانه ها در سطح 1% اثر معنی دار داشته است. اثر متقابل دما با طول دوره انبارداری بر روی درصد کاهش وزن میوه ها وزن صد دانه ‘ قند‘ ماده خشک عصاره و PH از نظر آماری معنی دار گردیده است.