اثر تغییر آب وهوای فصلی روی میزان مواد شیمیایی چند گونه از جنس براسیکای علوفه ای در منطقه ورامین

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در سالهای زراعی 68-1367 و 69-1368 جهت بررسی اثر تغییرات آب وهوای فصلی بر روی ترکیبات شیمیایی محصول علوفه ای چند گونه از جنس براسیکا که شامل:
1. شلغم علوفه ای Brassica rapa Var. rapifera 2n=20
2. کلزا Brassica napus var. oleifera 2n=38
3. کلزای علوفه ای (غده ای) سوئدی2n=38 Brassica napus Var.. rapifera (swede)
4. تیفون Brassica rapa L.xB. pupr. Tyfon=2n=20
می باشند‘ در ناحیه شمال ورامین انجام گردیده است. با توجه به داده های بدست آمده در دو سال آزمایش میزان ازت ‘ فسفر و پتاس در نمونه های محصولی پائیزه بیش از نمونه های تابستانه بوده است. از طرف دیگر میزان این مواد در ساقه و برگ تر نسبت به ریشه بیشتر بود. علاوه بر مواد ذکر شده میزان کلسیم ‘منیزیم هم به طور قابل ملاحظه ای درساقه و برگ بیش از ریشه بود.
نتایج بدست آمده نشان می دهند که میزان کلسیم ومنیزیم هم در ساقه و برگ وهم در ریشه همانند سه مواد قبل از نمونه های محصولی پائیزی نسبت به نمونه ها ی تابستانه بیشتر بود.
با توجه به نتایج آزمایش میزان عناصر کم مصرف خاصه مس در ساقه وبرگ در دو سال آزمایش میزان ازت‘ فسفر و پتاس درنمونه های محصولی پائیزه بیش از نمونه های تابستانه بوده است. از طرف دیگر میزان این مواد در ساقه و برگ تر نسبت به ریشه بیشتر بود. علاوه بر مواد ذکر شده میزان کلسیم ‘منیزیم هم به طو رقابل ملاحظه ای در ساقه و برگ بیش از ریشه بود.
نتایج بدست آمده نشان می دهند که میزان کلسیم ومنیزیم هم در ساقه و برگ وهم در ریشه همانند سه مواد قبل از نمونه های محصولی پائیزی نسبت به نمونه های تابستانه بیشتر بود.
با توجه به نتایج آزمایش میزن عناصر کم مصرف خاصه مس در ساقه و برگ در دوسال آزمایش و درنمونه های پائیزه بیشتر از تابستانه وجود داشته و در مورد آهن نیز در این دوره از آزمایش میزان آن در نمونه پاییزه بیشتر و در ریشه نمونه تابستانه بیشتر از نمونه پاییزه تعیین گردیده است. میزان عنصر روی در دو بخش ساقه و برگ ونیز ریشه در نمونه های محصولی تابستانه نسبت به نمونه های پاییزه تعیین گردید. در حالی که میزان منگنز عکس این نتیجه را داده است. البته میزان منگنز ساقه و برگ نسبت به ریشه در مقابل میزان روی و مس مشهود بود. اگر چه اثر عوامل جوی فصلی وخواص ژنتیکی و نیز اثرات متقابل گونه * فصل بر روی میزان بعضی از عوامل حائز اهمیت است ‘ ولی با این وجود نتایج آزمایش نشان داد که میزان عناصر پرمصرف وکم مصرف در انواع گونه ها یجنس براسیکا مورد آزمایش برای دامها (خاصه نشخوارکنندگان) بیش از حد نیاز در محصول گونه های براسیکای موردآزمایش بوده است.