ارزیابی سرعت رشد سه گروه از ارقام زود رس ‘ میان رس و دیر رس سورگوم درمنطقه اصفهان

نویسندگان

چکیده

این بررسی در سال 1369 به منظور مقایسه عملکرد و سرعت رشد محصول 24 رقم سورگوم دانه ای درمنطقه اصفهان به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار پیاده گردید. تاریخ کاشت 15 خرداد و تراکم کاشت 133 هزار بوته درهکتار بود. سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی ارقام با توجه به مقادیر برآورد شده ماده خشک و براساس شاخص حرارتی درجه روز رشد محاسبه گردیدند.
ارقام موردبررسی از نظر درجه روز رشد لازم تا رسیدن به مراحل 50 درصد گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیکی به سه گروه زودرس ‘ میان رس و دیر رس تقسیم بندی شدند. تفاوت بین عملکرد دانه ارقام از نظر آماری معنی دار و بین 24/5 تا 35/9 تن در هکتار متغیر بود. میانگین عملکرد دانه ارقام گروه میان رس بیشتر از دو گروه دیگر بود. بطور کلی متوسط عملکرد دانه هیبریدها 64/1 تن درهکتار بیشتر از لاینهای خالصی گردید.
سرعت رشد محصول هر سه گروه از ارقام تا حدود مرحله گلدهی افزایش یافت و سپس کاهش پیداکرد. سرعت رشد نسبی گروههای مختلف نیز با گذشت زمان و رشد گیاه کاهش یافت. گروههای میان رس و دیررس در مرحله 50 درصد گلدهی بترتیب دارای بیشترین وکمترین سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی بودند. حداکثر عملکرد دانه درهمه گروهها به ارقامی اختصاص داشت که بیشترین سرعت رشد محصول در مرحله 50 درصد گلدهی را داشتند. ضریب همبستگی بالا بین سرعت رشد محصول وعملکرد دانه نشان دادکه می توان از آن به عنوان شاخص مناسبی برای انتخاب ارقام پر محصول استفاده نمود.