بررسی اثر آنتا گونیست چند جدا شده Trichoderma روی phytophthora erythroseptica

نویسندگان

چکیده

قارچ phytophthora erythoseptica pethybr که باعث پوسیدگی سیاه ریشه ‘ ساقه های زیر زمینی وصورتی غده های سیب زمینی می شود. به گیاهان دیگر نیز زیان می رساند. در این بررسی اثر آنتا گونیست جدا شده هائی از Trichoderma per.ex Fr به چند روش مورد مطالعه قرار گرفت.
درآزمایش کشت متقابل روی محیط کشت پ دآ حاوی 10 میلیگرم بنومیل درمیلی لیتر نتایج نشان دادکه کلیه جدا شده های تریکو درما قادر به جلوگیری از رشد رویشی قارچ عامل بیماری بوده وملاحظه شد که پس ا زکلنیزه کردن ریسه های فیتوفترا باعث هضم آنها گردیده و قدرت رویشی آنها را از بین برده است. متابولیتهای ترکودرما ویریده جدا شده از خاک مزرعه شهریار به میزان صددرصد کلنی فیتوفترا را از بین برد. ولی متابولیتهای اتوکلاو شده آن فقط به میزان 33-7/24 درصد رشد آن را تقلیل داد. ترکیبات فرار جدا شده های تریکو درما در کاهش رشد کلنی فیتوفترا در مورد گونه تریکودرما هارزیانم جدا شده از خاک مزرعه اهواز‘ در اختیار قرار گرفته ازموسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ‘ گونه تریکودرما کونین جی ای دریافتی از سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ‘ جدا شده های تریکودرما ویریده از خاک مزرعه شهریار ونمونه موسسه بترتیب 4/2‘7/17‘5/29‘20 و 17 درصد اندازه گیری شد.