ارزیابی مراکز خدمات روستائی مرودشت فارس

نویسنده

چکیده

توسعه روستائی به سبب پیچیدگی علاوه بر برنامه جامع به سازمانی نیاز دارد که اهداف توسعه را به مرحله عمل د رآورد. در چنددهه اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سازمانهای مختلفی جهت تحقق اهداف توسعه کشاورزی بوجود آمده است. درایرا ن نیز برای توسعه فعالیتهای کشاورزی مراکز خدمات ایجاد گردیده است. به منظور بررسی نحوه فعالیت و اثرات مراکز خدمات کشاورزی ‘ تعداد یازده مرکز در شهرستان مرودشت واقع در استان فارس انتخاب گردید. در این مراکز ده روستا انتخاب که شامل پنج روستای پیشرفته و پنج روستای عقب مانده بود. در این روستاها با یک نمونه 53 نفری از کشاورزان وهمچنین مسئولین مراکز خدمات مصاحبه گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که مراکز خدمات بعلت نوپایی تا انجام کلیه وظائف خود راهی دراز در پیش دارند. فعالیت عمده مراکز در زمینه انجام برخی عملیات زیر بنایی بوده است. میانگین سطح زیرکشت محصولات وعملکرد بیشتر محصولات قبل وبعد از ایجاد مراکز تغییر معنی داری نکرده است. تنها میانگین عملکرد جو دردهات پیشرفته افزایش ومیزان تلفات دام در دهات عقب ماند ه بطور معنی داری کاهش یافته است. نوپائی ‘ محدودیت بودجه ‘ کمبود امکانات و پرسنل ا زعوامل موثر در عملکرد پائین مراکز بوده است. فقدان برنامه ریزی وگسترش کمی مراکز خدمات در زمان کوتاه سبب گردیده که ازامکانات موجود نیز بنحو مطلوب استفاده نگردد. در پایان مقاله پیشنهاداتی جهت افزایش کارایی مراکز خدمات عنوان گردیده است.