مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در تاریخ کاشتهای مختلف در اصفهان

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین مناسبترین رقم وبهترین تاریخ کاشت برای دشت اصفهان آزمایشی طی دو سال (61-1360) روی ارقام مختلف سویا انجام گرفت. ارقام دیرس با بیش از 150 روز طول دوره رسیدگی برا ی منطقه اصفهان به دلیل برخورد با سرمای زودرس پائیزه حذف شدند و ارقام اس. آر. اف 450 ‘کلارک‘ ویلیامز و ودورث بترتیب بالاترین عملکرد دانه را دارا بودند . در سال 1361 آزمایش با یازده رقم در دو تاریخ کاشت انجام شد که درنتیجه ارقام اس . آر. اف450 و ویلیامز در تاریخ کاشت اواخر اردیبهشت و ارقام کلارک‘ وودورث و ویلیامز در تاریخ کاشت اواخر خرداد بالاترین عملکرد دانه را داشتند . از اجزاء عملکرد تعداد دانه نقش مهمتری درافزایش عملکرد دانه داشت. در مجموع نتیجه گرفته شد که ارقام متوسط رس با طول دوره رسیدگی 140-100 روز بالاترین عملکرد را در دشت اصفهان دارا بوده و ارقام زودرس با طول دوره رسیدگی 131-90 روز برای تاریخ کاشتهای دیر مناسب می باشند.