بررسی اثرات و باکتری ریزوبیوم روی ویژگیهای اگرونومیکی ‘میزان روغن سه واریته سویا

نویسندگان

چکیده

اثر پنج سطح کود ازته (N) شامل 0‘ 40‘ 80ع120و160 کیلو ازت خالص درهکتار‘ دو سطح باکتری ریزوبیوم R (r0 بدون باکتری وr1 با باکتری) روی سه واریته (v) سویا به اسامی کلارک 63‘ لیندارین و ویلیامز مورد بررسی قرار گرفت. از یک طرح کرتهای دوبار خرد شده با 3 تکرار استفاده بعمل آمد. صفات مورد مطالعه عبارت بود از تعداد غده در ریشه ‘ تاریخ 50% گل‘ ارتفاع بوته‘ تعداد غلاف در بوته ‘ تعداد دانه در غلاف ‘ عملکرد ‘ وزن دانه‘ درصد روغن و مقدار روغن در واحد آزمایشی .
نتایج آزمایش نشان داد که اولا باکتری ریزوبیوم برخلاف انتظار سبب افزایش درصد روغن گردیده است. ثانیا ازت بیشتر تعداد غلاف در بوته را افزایش داده ولی سبب کاهش تعداد دانه در غلاف شده است. ثالثا اثرات متقابلی بین واریته و ازت (VN) برای درصد روغن و بین واریته ‘ باکتری و ازت (VRN) برای تعداد دانه در غلاف درصد روغن ومقدار روغن در واحد آزمایشی مشاهده شده است.