تخمین مساحت برگ پنبه

نویسندگان

چکیده

وزن خشک‘ طول وعرض 90 برگ پنبه رقم ورامین بطور تصادفی از یک مزرعه تولیدی انتخاب ودر تخمین سریع مساحت برگ مورد استفاده قرارگرفت. وزن خشک برگ با ضریب تشخیص (r2)79/0 کمترین همبستگی را با مساحت مساحی شده برگ نشان داد. طول برگ‘ عرض برگ‘ مربع طول برگ ومربع عرض برگ دارای ارزش مساوی (r2 برابر با 87/0 الی 89/0) برای تخمین مساحت برگ بودند. حاصلضرب طول در عرض برگ با مدل رگرسیون عبور از میانگین حدود 96% و با مدل عبور ازمبدا مختصات حدود 99/0 تنوع مساحت حقیقی برگ را توضیح داد. می توان از ضریب ثابت 718/0 استفاده و با ضرب کردن آن در حاصلضرب طول در عرض برگ مساحت حقیقی برگ پنبه رقم ورامین را بطور سریع و غیر مخربی تخمین زد.