ارزیابی اثرات تولیدی اعتبارات بانک کشاورزی در استان خراسان

نویسندگان

چکیده

بعد از انقلاب اسلامی اعتبارات عمرانی در قالب طرحهای نظارت شده بیش از ده میلیون ریال پرداخت گردیده است. کاربرد صحیح این نوع اعتبارات می تواند سهم بسزایی در افزایش کیفی وکمی تولیدات کشاورزی داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر تولیدی این نوع اعتبارات در استان خراسان بوده است.
علاوه بر تابع کاب داگلاس برای تخمین تابع تولید واحدهای کشاورزی ‘ پارامترهایی چون ارزش تولید نهایی سرمایه (VMPk) ‘ نقش هزینه های مقدماتی در افزایش کارمزد بانکی و نیز مدت زمان لازم برای دریافت تسهیلات نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد که سرمایه نقش مهمی در تولید داشته است. در عین حال هزینه های جاری نسبت به هزینه های سرمایه ای نقش مهمتری را ایفاء می کنند که نمایانگر عدم استفاده کاملا بهینه از سرمایه د رواحدهای مورد بررسی می باشد. ولی درعین حال بهتر از واحدهایی بوده اند که صرفا از تسهیلات جاری استفاده کرده اند.
سهم تسهیلات بانک در این واحدها حدود ا 47 درصد کل سرمایه گذاری بوده است. وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس در این واحدها درمقایسه باکشورهای درحال توسعه وحتی ایران که از بازده کاهنده نسبت به مقیاس برخوردارند بیانگر افزایش دانش فنی وبکارگیری تکنولوژی بالاتر بواسطه استفاده از نظرات کارشناسان بانک می باشد.
بررسی ارزش تولید نهائی سرمایه (VMPk) در مقایسه با سود بانکی نشانگر سود آوری واحدهایی است که از تسهیلات بیش از ده میلیون ریال بانک استفاده نموده اند. می باشد. بررسی زمان لازم برای دریافت تسهیلات نشان می دهد. که بطور متوسط کشاورزان می بایستی 3/5 ماه در انتظار دریافت اینگونه تسهیلات باشند. آخرین نتیجه تحقیق حاکی از این است که هزینه های مقدماتی متقاضیان قبل از دریافت تسهیلات بطو رمتوسط موجب افزایش کارمزد به میزان بیش از 2/1 درصد در سال شده است.