بررسی عملکرد جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای

نویسنده

چکیده

بمنظور شناخت خصوصیات و پیش بینی عملکرد جهش هیدرولیکی درمقاطع ذوزنقه ای جهت دستیابی به معیارهای هیدرولیکی طرح حوضچه های آرامش با سطح مقطع ذورنقه ‘ نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده بر روی یک مدل هیدرولیکی (فیزیکی) با دبی متغیر 3 تا 25 لیتر در ثانیه مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفته و پارامترهای مشخصه جهش در مقاطع ذوزنقه ای شامل:
نسبت عمق ثانویه ‘ افت انرژی و طول جهش در چهار گزینه با شیب جانبی 5/0‘1‘5/1 و 2 مورد مقایسه قرا رگرفته است.
نتایج نشان می دهد که نسبت عمق ثانویه درمقاطع ذوزنقه ای کمتر از مقطع مستطیل بوده ومقدار آن با کاهش شیب دیواره های جانبی کاهش می یابد. افت انرژی در اینگونه مقاطع با شیب دیواره های جانبی عکس دارد وطول با کاهش شیب دیواره های جانبی افزایش می یابد.