تاثیر چند جداشده از قارچهای آنتاگونیست علیه پوسیدگی سیاه ریشه نخود Fusarium solani در شرایط گلخانه

نویسندگان

چکیده

تاثیر جدا شده هایی از قارچهای آنتاگونیست, Trichoderma harzianum (T1,T2) T.kiningii (T5) ,Gliocladium virens (G1,G2)
T.viride (T3,T4) روی بیماری پوسیدگی سیاه ریشه نخود ایرانی در اثر Fusarium solani و وزن تر بوته ها در طرح کاملا تصادفی در نه تیمار درگلخانه وخاک آلوده به قارچ بیماریزا روی نخود رقم البرز که حساسترین شناخته شده بود‘ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیماری را درمقایسه با شاهد آلوده کاهش داد و بترتیب تیمارهایف T2>T4>T1>G1>G2 T3>T5> قرار گرفتند. ترتیب اثر آنتاگونیستها درحضور فوزاریوم روی وزن تر بوته ها T5>T2>T3>T1>T4>G1>G2 بودکه سبب افزایش شد. محاسبات آماری روی اعداد ‘ اختلاف معنی داری در سطح ا% داشته وگروه بندی ها بر اساس آزمون LSD انجام شد. کاربرد آنتا گونیستها به تنهایی و بدون حضور فوزاریوم درخاک روی وزن تر بوته ها در مقایسه با شاهد اختلاف معنی دار ی نداشتند.