اثرات پتانسیلهای مختلف رطوبتی روی جوانه زدن و رشد گیاهچه شش رقم گندم (Triticum aestivum L.) در آزمایشگاه

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه جوانه زنی و رشد گیاهچه 6 رقم گندم روشن ‘ قدس‘ جونجانی ‘ طبسی ‘ کل حیدری و کراسینگ بلوک 39 در سه سطح پتانسیل اسمزی (0‘4/0-و 1- مگاپاسکال) ‘ دو درجه حرارت (10و 15 درجه سانتیگراد) دو اندازه بذر (کوچک و بزرگ) در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام فوق از نظر خصوصیات جوانه زنی با یکدیگر تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. زمان لازم برای جوانه زنی به ازاءکاهش پتانسیل آب وکاهش درجه حرارت افزایش پیدا کرد. طول وزن ریشه چه و ساقه چه با کاهش پتانسیل آب و درجه حرارت در تمامی ارقام کاهش پیداکرد. بین طول ریشه چه و طول ساقه چه ارقام مختلف در پتانسیلهای مختلف همبستگی مثبت ومعنی داری وجود داشت. همچنین بین وزن ریشه چه ووزن ساقه چه ارقام نیز در سطوح مختلف پتانسیل رطوبتی همبستگی مثبت وجود داشت . بذور ریز سریعتر از بذور درشت جوانه زدند ولی بذور ریز و درشت از لحاظ وزن ساقه چه و وزن ریشه چه تفاوتی نداشتند.