بررسی میزان ترکیب پذیری و هتروزیس در ارقام گندم نان به روش دو رگ گیری دی آلل

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثرات ترکیبی پذیری و بررسی اثرات سیتوپلاسمی و هتروزیس ارقام گندم ‘ از طرح دی آلل 5*5 کامل استفاده گردید. در سال اول کلیه تلاقی های اصلی ومعکوس انجام گرفت. و در سال بعد هیبریدهای بدست آمده ‘ همراه والدین درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مقایسه گردیدند. تجزیه واریانس نشان می داد که بین تیمارها در صفات ارتفاع بوته ‘ عملکرد دانه ‘ تاریخ ظهور خوشه ‘ شاخص برداشت‘ وزن هزار دانه و درصضد پروتئین دانه تفاوت معنی داری وجود دارد. سپس تجزیه واریانس دی آلل بر اساس متد1 ‘ مدل 1 روش گریفینگ انجام گرفت. نتایج این تجزیه واریانس نشان می دهد که ترکیب پذیری عمومی درتمام صفات در سطح 1% معنی دار گردیده است و اثرات ترکیب پذیری خصوصی و اثرات معکوس فقط در صفات ارتفاع بوته و عمکلرد دانه در سطح 1% معنی دار شده است . در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که در کنترل صفات‘ تاریخ ظهور خوشه ‘ شاخص برداشت .وزن هزار دانه و درصد پروتئین دانه فقط اثرات افزایشی دخالت داردو در صفات عملکرد دانه و ارتفاع بوته هر د و اثر افزایشی وغیر افزایشی نقش دارند. همچنین هتروزیس در هیچیک از هیبریدها مشاهده نشد واثرات سیتوپلاسمی نیز در صفات وجود ندارد.