مطالعه پلی مورفیسم آیزوزایم های استراز وگلوتامات اگسالات ترانس آمیناز در توده های بومی جو ایرانی

نویسندگان

چکیده

دویست 200 توده بومی جو زراعی متعلق به مناطق مختلف ایران از نظر تنوع ژنتیکی و پلی مورفیسم موجود در 5 مکان ژنی آنزیمی مورد مطالعه اکتروفورزی (HSGE) قرار گرفتند. در این تحقیق یک مکان ژنی ایزوزایمی (Gotl) یک شکل (منومورف) بوده ولی تنوع وسیعی در چهار مکان ژنی دیگر (Est4,Est3,ESt2, Est1) مشاهده شد. به منظور طبقه بندی 200 توده بومی و بررسی روابط بین آنها نمونه های تصادفی از هر توده (7-6 نمونه پلومول از هر توده) به صورت مخلوط موردالکتروفوز قرارگرفت. تجزیه کلاسترورسم دندروگرام برای 200 توده بومی وهمین طور برای 45 شهرستان مبدا توده ها براساس باندهای مشاهده شده و ضریب فاصله ژنتیکی L_F انجام شد و 45 شهرستان در 13 کلاستر قرا رگرفتند. ازمیان 200 توده ‘ 26 توده (جمعیت) که از لحاظ 4 مکان ژنی آنزیمی دارای تنوع بودند انتخاب و فراوانی های آللی برای این چهار مکان ژنی محاسبه شد. در مجموع 19 آلوزایم مشاهده شدکه تعداد آنها برای مکانهای ژنی Est4,Est3,ESt2, Est1) به ترتیب برابر 5‘6‘3 و 5 بود. مقادیر فاصله ژنتیکی(D) وهمسانی ژنتیکی (I) نی برای جوامع محاسبه و تجزیه کلاسترورسم دندروگرام بر اساس مقادیر همسانی ژنتیکی صورت گرفت. . براین اساس 26 جمعیت در 9 کلاستر قرار گرفتند . مقادیر تنوع ژنتیکی (h) و اندیس متوسط تنوع درکل مکانهای ژنی (H) برای هر جمعیت بر اساس فرمول پیشنهادی نی برای جوامع کوچک ونیز نسبت مکانهای ژنی پلی مورفیک برای هر جمعیت محاسبه شد.