بررسی عوامل موثر بر عرضه چغندر قند در استان خراسان

نویسندگان

چکیده

شکر یکی از مهمترین منابع تامین انرژی مورد نیاز افراد جامعه می باشدکه درصد نسبتا بالایی از تولید داخلی آن در استان خراسان انجام می گیرد استان خراسان از نظر میزان تولید و سطح زیر کشت چغندر قند مقام اول را درکشور دارا است.
هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر درمیزان عرضه چغندرقند در استان خراسان وهمچنین برآورد الگوی عرضه جهت تعیین میزان وشدت تاثیر عوامل مختلف بر عرضه چغندر وبکارگیری نتایج بدست آمده جهت اتخاذ سیاستهای مناسب در رابطه با افزایش عرضه چغندر قند در استان خراسان می باشد.
برای نیل به اهداف تحقیق از داده های سری زمانی سالهای 69-1340 جهت براورد الگوی تعدیل جزئی نرلاو استفاده گردید. نتایج حاصل از براورد الگوی عرضه چغندرقند نشان می دهد قیمت محصول رقیب (پنبه) و سطح زیرکشت با یک دوره تاخیر اثر معنی داری در میزان سطح زیرکشت چغندرقند دارند. اما درکوتاه مدت چغند رکاران نسبت به قیمت محصول چغندرقند واکنش قابل توجهی از خود درمورد افزایش سطح زیرکشت نشان نداده که بنظر می رسد این بیشتر بدلیل قیمت نهاده های مصرفی وافزایش قیمت محصول رقیب (پنبه) بوده است.