بررسی خواص کیفی‘ ارزش نانوائی ومواد معدنی ارقام گندم ایرانی از نظر تحمل به شوری

نویسندگان

چکیده

تاثیر شوری بر صفات کیفی ‘ ارزش نانوائی وعناصر معدنی ارقام گندم ایرانی وخارجی طی دو آزمایش یکی د رمزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج (محیط غیر شور) و دیگری درهنرستان کشاورزی مرد آباد (محیط شور) در طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. مقدار پروتئین کل دانه ‘ جذب آب ‘عدد زلنی ‘ اجزاء منحنی فارینوگراف وعناصر معدنی برای 9 رقم گندم که دارای بالاترین ‘ حد متوسط وکمترین شاخص مقاومت به شوری بودند تعیین رشد . رقم کرج یک درمحیط بدون تنش شوری و رقم بزوستا یا در محیط باتنش شوری دارای بیشترین مقدار پروتئین در دانه بودند. د ربررسی فارینوگراف از مقدار والوریمتری برای تعیین ارزش نانوایی استفاده شد. ارقام از نظر خصوصیات مربوط به ارزش نانوائی عکس العمل متفاوتی نسبت به تنش شوری از خود نشان دادند . بطورکلی شوری باعث افزایش ارزش نانوائی گردید. رقم بزوستایا درهر دو محیط دارای بیشترین مقدار والوریمتری بود. عدم همبستگی بین شاخص مقاومت به شوری‘ جذب آب وعدد زلنی نشان داد که مقاومت به تنش شوری رابطه ای با این صفات ندارد. بین مقدار والوریمتری وعدد زلنی همبستگی مثبت ومعنی داری وجود داشت . بین ارزش نانوایی در محیط با تنش شوری و محیط بدون تنش شوری همبستگی معنی داری دیده نشد.
ارقام موردبررسی درمحیط بدون تنش شوری از نظر کلیه عناصر معدنی (سدیم ‘ کلر ‘ پتاسیم ‘ کلسیم‘ منیزیم و فسفر) و در محیط با تنش شوری به غیر از پتاسیم برای سایر عناصر معدنی با یکدیگر تفاوت معنی داری نشان دادند. اثر متقابل شوری و ژنوتیپ برای تمام عناصر معدنی معنی دار شد. درمحیط با تنش شوری ‘مقدار عناصر سدیم ‘کلر‘ پتاسیم ومنیزیم افزایش وکلسیم وفسفر بمقدار جزئی کاهش یافتند . پروتئین فقط بامقدار سدیم و فسفر همبستگی مثبت ومعنی دار نشان داد.