برسی تاثیر ارقام مختلف گندم در طول عمر و قدرت تولید مثل شته روسی گندم ((Aphididae)(2)Diuraphis noxia (Mordvilko))

نویسندگان

چکیده

مطالعه طول عمر و قدرت تولید مثل شته روسی گندم روی ارقام آرژانتین ‘ دستجردی زرندی‘رشیدی‘ شاهی ‘ آذر ‘ عدل قدیم‘ عدل جدید‘ خلیج ‘ ناز‘ سفیده ‘ داراب و قدس انجام گرفت. ارقام مزبوردر داخل گلدان و در شرایط گلخانه 20تا25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 60 تا70% ونور طبیعی ‘ در تاریخ 1/9/72 کاشته شد. پس از یک ماه تمام گلدانهای آزمایشی توسط شته روسی (پوره سن اول) آلوده گردید. وهر هفته نسبت به زنده ماندن‘ قدرت تولید مثل (تعداد پوره های حاصله توسط هر شته) مورد بررسی قرار گرفت. اعداد حاصله از تعداد پوره براساس بلوک های کامل تصادفی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که تعداد پوره های بدست آمده از هر شته در روی ارقام شاهی و سفیده به ترتیب کمتر از بقیه ارقام بوده اند و از نظر آماری نیز این اختلاف در سطح 1% معنی دار بوده است.