اثر کاشت زرانول بر توان پرواری وخصوصیات لاشه بره های نر واخته نژاد قزل

نویسندگان

چکیده

در این بررسی سی وشش راس بره نر نژاد قزل در حدود سن 5 ماهگی جهت بررسی اثر زرانول واخته کردن. بر توان پرواری وخصوصیات لاشه دریک آزمایش فاکتوریل 2*2 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. بره ها به دو گروه نر واخته وهر گروه به دو زیرگروه هورمون دار (زرانول) و بدون هورمون تقسیم شدند. که در مجموع چهار تیمار : 1) نر بدون هورمون 2) نر هورمون دار3) اخته بدون هورمون و 4) اخته هورمون دار را تشکیل دادند و به مدت 63 روز با یک جیره پرواری مورد آزمایش قرا رگرفتند. اختلاف وزن زنده دو جنس (صرفنظر از هورمون) در پایان آزمایش کاملا معنی دار (001/0>P) بود. به طوری که بره های نر ‘وزن نهایی بالاتری (2/52 کیلوگرم ) نسبت به اخته ها (1/49 کیلوگرم) داشتند. بره های هورمون دار (صرفنظر از اثر جنس) وزن نهایی بالاتری (2/51 کیلوگرم) نسبت به بره های بدون هورمون (2/50 کیلوگرم) نشان دادند . میانگین افزایش وزن روزانه بین نر (25/0 کیلوگرم) و اخته (22/0کیلوگرم) تفاوت معنی دار (005/0>P) داشت. میانگین افزایش وزن روزانه در گروه هورمون دار و بدون هورمون صرفنظر از تاثیر جنس به ترتیب 24/0 و 22/0 کیلوگرم بود.که اختلاف آنها معنی دار (06/0>P) بود. میانگین مصرف روزانه در بره های نر بیشتر از اخته (54/1 در مقابل 47/1 کیلوگرم) ومعنی دار(05/0>P) بود. میانگین مصرف روزانه ماده خشک در نرهای هورمون دار بیشتر از سه تیمار دیگر بود وکمترین مصرف را اخته های هورمون دار داشتند. وزن لاشه در نر واخته به ترتیب 32/26 و 71/24 کیلوگرم بودکه اختلاف معنی دار (007/0>P) بود لاشه سرد نیز در نر بیشتر از اخته (71/25 در مقابل 16/24 کیلوگرم) بود. که تفاوت معنی دار (002/0>P) بود. لاشه سرد در نر هورمون بیشترین (72/25 کیلوگرم) و دراخته هورمون دار کمترین (8/23 کیلوگرم) مقدار بود. وزن ‘ طول ‘ عرض و حجم بیضه 9 درصد در اثر هورمون کاهش یافت. ولی هیچ یک از فاکتورهای فوق معنی دار نبودند.