بررسی عملکرد دانه وتاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پاییزه گلرنگ

نویسندگان

چکیده

دوره رویش طولانی وعملکرد نسبتا پائین ارقام ‘ از جمله عوامل محدود کننده کشت گلرنگ پائیزه محسوب می شود. در این تحقیق 12 رقم گلرنگ پاییزه و 16 رقم گلرنگ بهاره در قالب دو طرح جداگانه ‘ بلوکهای کامل تصادفی از حیث صفات مهم زراعی نظیر اجزاء عملکرد ‘عملکرد دانه و عملکرد روغن مورد بررسی قرار گرفتند . در بین ارقام پائیزه بالاترین عملکرد دانه از رقم زرقان -279 و بیشترین عملکرد روغن از رقم I.R.V.15-13 بدست آمد. در بین ارقام بهاره بیشترین عملکرد دانه و روغن از رقم 4-14 حاصل گردید.
طولانی بودن دوره رویش گلرنگ که مدت آن در تیپ پائیزه به حدود 300 روز بالغ می شود. تعیین مناسبترین زمان برداشت کولتیوارها و ارقام تجاری را ازاهمیت ویژه ای برخوردار می سازد . به همین لحاظ در آزمایشات فوق رقم پاییزه زرقان- 279 و رقم بهاره اراک -2811 که سازگاری خوبی را در آزمایشات گذشته از خود نشان داده اند. برای بررسی مناسب ترین زمان برداشت انتخاب گردید. برای رقم پاییزه 9 زمان برداشت و برای رقم بهاره 4 زمان برداشت در نظر گرفته شد ومقایسه میانگین ها به روش دانکن صورت گرفت . نهایتا مشخص گردید. که مناسبترین زمان برداشت برای هر دو رقم حدود 21 روز پس از پایان گلدهی می باشد.